Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen HandmadebyOrtlep, gedane aanbiedingen met Horloges en leren armbanden gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met HandmadebyOrtlep , zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door HandmadebyOrtlep schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle door HandmadebyOrtlep gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.

3. De door HandmadebyOrtlep vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief btw en gelden exclusief verzendkosten

Levering

2.Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, de maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met de verkoper overeen te komen.

3.Onze voorkeur van verzending is aangetekend, maar u kunt ook voor pakket of regulieren verzending kiezen. Bij pakket of regulieren verzending, draagt u wel de risico’s van verzending. Schade of soortgelijk zijn niet te verhalen op HandmadebyOrtlep

4. Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens HandmadebyOrtlep op te schorten.

5. Indien de aflevering wordt vertraagd, waaronder in ieder geval begrepen wordt in- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Horloges en leren armbanden, en/of de leverancier of fabrikant het product niet meer kan leveren,  is HandmadebyOrtlep gerechtigd de leveringstermijn te verlengen, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Ook is HandmadebyOrtlep dan gerechtigd een vergelijkbaar alternatief te leveren.

6. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Reclame en garantie

1. Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk, danwel anders overeengekomen aan Horloges en leren armbanden gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang van de klachten. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk, danwel anders overeengekomen met HandmadebyOrtlep gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten.

2. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

3. De aankopen worden zonder garantie geleverd, in overleg met HandmadebyOrtlep is het mogelijk eventuele niet werkende delen te verhelpen. Hieronder valt niet het retourneren van geld en het terugnemen van het artikel. Alle artikelen worden in een zeer goede en/of nieuwstaat geleverd. Door de zeer scherpe prijs is retour en garantie niet mogelijk.

1. HandmadebyOrtlep geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. Garantie is niet van toepassing.

Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

Aansprakelijkheid

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HandmadebyOrtlep en behoudens hetgeen waartoe HandmadebyOrtlep op grond van garantie gehouden mocht zijn, is HandmadebyOrtlep niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Horloges en leren armbanden en door HandmadebyOrtlep bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten door derde transport bedrijven.

3. Transport verloopt via regulieren bedrijven en kunnen ook verzekerd worden verstuurt.           De kosten die dit met zich mee brengt zal schriftelijk worden bevestigd en gaat HandmadebyOrtlep er vanuit dat deze extra kosten bekend zijn.

Betaling

1. Levering van producten, vinden uitsluitend per bank vooruit plaats, danwel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met HandmadebyOrtlep

2. De producten worden na ontvangst van overmaking binnen min. 30 dagen verstuurt. Met uitzondering van het niet kunnen leveren van bestellingen die niet op voorraad zijn. Producten die niet op voorraad zijn, worden schriftelijk door HandmadebyOrtlep bevestigd. Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen geeft geen recht aan koper om betalingen achter te houden.

3. Wanneer HandmadebyOrtlep een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan Horloges en leren armbanden verschuldigd, met een absoluut minimum van € 75,00 exclusief btw.

“Handmade by Ortlep © 1990-2018 “
Design; Oscar Ortlep, KvK-nummer 60312564